01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


    3 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 240 

زمین

550 

 

توافقی


     2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

85 

زمین

 240 

190/000/000

تومان


  2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

200 

زمین

400 

 

توافقی


   3 خوابه ، تریپلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

300 

زمین

 350

450,000,000

تومان


     2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

 130

زمین

 600

165/000/000

تومان


   2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

 85

زمین

200

150/000/000

تومان


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 150

زمین

350

450/000/000

تومان


   4 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 220

زمین

 750

560/000/000

تومان


   2 خوابه ، تریپلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 250

زمین

 346

260/000/000

تومان