01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


   3 خوابه ،تریپلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 570  

زمین

 1300  

4/000/000/000

تومان


 4خوابه ، تریبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 240

زمین

1200

   توافقی

 2 خوابه ، فلت ، موقعیت ساحلی

زیربنا

 100

زمین

210

220/000/000

تومان


  2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

100

زمین

514

پیش فروش


     2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

100

زمین

200

150000000

تومان


  4 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

250

زمین

800

500/000/000

تومان


 5 خوابه ، تریپلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

250

زمین

820

1/000/000/000

تومان


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

110

زمین

210

170/000/000

تومان


  4 خوابه ، تریبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

250

زمین

360

450/000/000

تومان