01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


  2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

120 

زمین

 270 

290/000/000

تومان


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

120 

زمین

200 

190/000/000

تومان


      2 خوابه ،فلت، موقعیت شهرکی

زیربنا

120 

زمین

 120 

250/000/000

تومان


     2 خوابه ، فلت، موقعیت شهرکی

زیربنا

 95 

زمین

 190 

 

توافقی


   2 خوابه ، تریپلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

 170

زمین

300 

 

توافقی


      2 خوابه ،فلت، موقعیت شهرکی

زیربنا

 90

زمین

 250 

 

توافقی


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

275 

زمین

135 

265/000/000

تومان


  3 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

 180

زمین

 400

330/000/000

تومان


  2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

 160 

زمین

 325 

90/000/000

تومان