01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 0

زمین

438

 183/960/000

تومان


   2 خوابه ، تریپلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

 170

زمین

300 

 

توافقی


      2 خوابه ،فلت، موقعیت شهرکی

زیربنا

 90

زمین

 250 

 

توافقی


     2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

78 

زمین

200 

140/000/000

تومان


           زمین، موقعیت شهرکی

زیربنا

 0

زمین

275

 

توافقی


           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 0

زمین

250

 112/500/000

تومان


           زمین، موقعیت شهری

زیربنا

 0

زمین

480

 160/000/000

تومان


           زمین، موقعیت شهرکی

زیربنا

 0

زمین

410

 172/000/000

تومان


           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 0

زمین

200

 

توافقی